Hỗn hợp X gồm fructozo axit glutamic và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm fructo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm fructozo, axit glutamic và 2 amin đơn chức mạch hở đều có 3C. Đốt 0,24 mol X cần V lít O2 thu được 19,08 gam H2O. Đồng thời 0,24 mol X cộng tối đa 0,14 mol Br2/CCl4. Giá trị của V là A. 28 B. 29,568 C. 31,36 D. 30,24

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Để làm no X cần 0,14 mol H2, khi đó ta thu được X’ gồm C6H12O6, C5H9NO4 và C3H9N (tổng 0,24 mol) Dễ thấy C5H9NO4 = C3H9N + 2CO2 nên coi như X’ gồm C6H12O6 (u), C3H9N (v) và CO2 nX’ = u + v = 0,24 nH2O = 6u + 4,5v = 1,06 + 0,14 —> u = 0,08 và v = 0,16 Đốt X’ cần nO2 = 6u + 5,25v = 1,32 —> Đốt X cần nO2 = 1,32 – 0,14/2 = 1,25 —> V = 28 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP