Thổi 1 792 lít khí CO2 đktc vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thổi 1,792 lít khí C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thổi 1,792 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH xM thu được 100 ml dung dịch X chứa 2 muối. Cho từ từ đến hết 100 ml X vào 100 ml dung dịch chứa HCl 0,12M và H2SO4 thu được 0,896 lít CO2 (đktc) và dung dịch Y. Cho BaCl2 dư vào dung dịch Y thu được 6,397 gam kết tủa. Giá trị của x là: A. 1,0M B. 1,2M C. 0,8M D. 1,5M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X chứa Na+ (0,1x), CO32- (u) và HCO3- (v) Bảo toàn điện tích —> 2u + v = 0,1x (1) Bảo toàn C —> u + v = 0,08 (2) nCO32- phản ứng = ku và nHCO3- phản ứng = kv nH2SO4 = y, nHCl = 0,012 nH+ = 2ku + kv = 2y + 0,012 (3) nCO2 = ku + kv = 0,04 (4) (2)(4) —> k = 0,5 (1)(3) —> 0,5.0,1x = 2y + 0,012 (5) nBaSO4 = y —> nBaCO3 = (6,397 – 233y)/197 (1) – (2) —> nCO32- ban đầu = u = 0,1x – 0,08 (3) – (4) —> nCO32- phản ứng với axit = ku = 2y – 0,028 Bảo toàn CO32- —> nCO32- = (2y – 0,028) + (6,397 – 233y)/197 = 0,1x – 0,08 (6) (5)(6) —> x = 1 và y = 0,019

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP