Cho 3 62 gam hỗn hợp A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 3,62 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 3,62 gam hỗn hợp A gồm hai este đơn chức X và Y tác dụng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 0,6M, thu được hỗn hợp Z gồm các chất hữu cơ. Mặt khác khi hóa hơi 3,62 gam A thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 4,56. B. 5,64. C. 2,34. D. 3,48.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nA = nO2 = 0,05; nNaOH = 0,06 —> A gồm este của ancol (u) và este của phenol (v) nA = u + v = 0,05 nNaOH = u + 2v = 0,06 —> u = 0,04 và v = 0,01 mA = 0,04X + 0,01Y = 3,62 —> 4X + Y = 362 Do X ≥ 60 và Y ≥ 122 —> X = 60 và Y = 122 là nghiệm duy nhất. X là HCOOCH3 (0,04) Y là HCOOC6H5 (0,01) —> Muối gồm HCOONa (0,05) và C6H5ONa (0,01) m muối = 4,56

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP