Cho 0 04 mol axit hữu cơ đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,04 mol axit hữ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,04 mol axit hữu cơ đơn chức tác dụng hoàn hoàn với 50 gam dung dịch NaOH 4%. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thì được 4,16 gam chất rắn khan. Tên của axit thực hiện phản ứng trung hoà là A. axit propanoic. B. axit butanoic. C. axit acrylic. D. axit benzoic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nRCOOH = 0,04 và nNaOH = 0,05 —> Chất rắn gồm RCOONa (0,04) và NaOH dư (0,01) m rắn = 0,04(R + 67) + 0,01.40 = 4,16 —> R = 27: CH2=CH- Axit là CH2=CH-COOH (axit acrylic)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP