Cho các thí nghiệm sau: a Đốt cháy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các thí nghiệm s...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các thí nghiệm sau: (a) Đốt cháy Ag2S trong không khí. (b) Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ. (c) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4. (d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3. (e) Nhiệt phân FeCO3. (g) Điện phân dung dịch NaCl không màng ngăn. Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là: A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Ag2S + O2 —> Ag + SO2 (b) CuSO4 + H2O —> Cu + O2 + HNO3 (c) Na + H2O —> NaOH + H2 NaOH + CuSO4 —> Cu(OH)2 + Na2SO4 (d) Cu + FeCl3 —> CuCl2 + FeCl2 (e) FeCO3 —> FeO + CO2 (g) NaCl + H2o —> NaOH + H2 + Cl2 Cl2 + NaOH —> NaCl + NaClO + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP