Cho 5 53 gam một muối hiđrocacbonat A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 5,53 gam một muố...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 5,53 gam một muối hiđrocacbonat A vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,62 gam muối sunphat trung hoà. Cho 15,8 gam A vào dung dịch HNO3 vừa đủ, rồi cô cạn từ từ dung dịch sau phản ứng thì thu được 37,6 gam muối B. Xác định công thức phân tử của B.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A là R(HCO3)n 2R(HCO3)n + nH2SO4 —> R2(SO4)n + 2nCO2 + 2nH2O —> 5,53/(R + 61n) = 2.4,62/(2R + 96n) —> R = 18n —> n = 1, R = 18: R là NH4+ A là NH4HCO3 nNH4HCO3 = 0,2 NH4HCO3 + HNO3 —> NH4NO3 + CO2 + H2O 0,2…………………………….0,2 Muối thu được là NH4NO3.kH2O —> M muối = 80 + 18k = 37,6/0,2 —> k = 6 —> Muối là NH4NO3.6H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP