Sục 6 72 lít khí CO2 đktc vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục 6,72 lít khí CO2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH x mol/l và KOH y mol/l thu được dung dịch X chứa 4 muối. Cho từ từ 100 ml dung dịch chứa HCl 1,2M và H2SO4 x mol/l vào dung dịch X thu được 1,344 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch Y. Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được 61,26 gam kết tủa. Tỉ lệ của x : y là A. 1 : 3. B. 1 : 2 C. 1 : 1. D. 2 : 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong X chứa CO32- (u), HCO3- (v), Na+ (0,2x) và K+ (0,2y) —> u + v = 0,3 (1) nHCl = 0,12 và nH2SO4 = 0,1x —> nH+ = 0,2x + 0,12 nH+ = nCO32- + nCO2 ⇔ 0,2x + 0,12 = u + 0,06 (2) m↓ = 233.0,1x + 197(0,3 – 0,06) = 61,26 —> u = 0,18, v = 0,12; x = 0,6 Bảo toàn điện tích cho X —> y = 1,8 —> x : y = 1 : 3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP