Thổi 10 08 lít khí CO2 đktc vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thổi 10,08 lít khí C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thổi 10,08 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 1,75M và KOH 2M thu được dung dịch X. Cho từ từ đến hết 200 ml dung dịch HCl xM và H2SO4 yM vào dung dịch X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch Y. Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được 86,0 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là: A. 2 : 1. B. 4 : 3. C. 3 : 2. D. 3 : 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,45; nNaOH = 0,35; nKOH = 0,4 —> nOH- = 0,75 —> nCO32- = 0,3 và nHCO3- = 0,15 nHCl = 0,2x và nH2SO4 = 0,2y nH+ = nCO32- + nCO2 ⇔ 0,2x + 2.0,2y = 0,3 + 0,25 m↓ = 233.0,2y + 197(0,45 – 0,25) = 86 —> x = 0,75 và y = 1 —> x : y = 3 : 4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP