Hấp thụ 2 24 lít khí CO2 đktc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ 2,24 lít khí...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch hỗn hợp X chứa x mol Na2CO3 và y mol NaOH thu được dung dịch chứa 2 muối có cùng nồng độ mol. Mặt khác rót từ từ dung dịch chứa 0,31 mol HCl vào dung dịch hỗn hợp X cũng thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Tỉ lệ x : y là A. 4 : 3 B. 5 : 4 C. 6 : 5 D. 7 : 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CO2 + X —> X’ chứa 2 muối có cùng nồng độ mol nên: nCO32- = nHCO3- = nC tổng / 2 = 0,5x + 0,05 Bảo toàn điện tích cho X’: 2x + y = 2(0,5x + 0,05) + (0,5x + 0,05) (1) Khi cho từ từ H+ vào X thì: nH+ = nOH- + nCO32- + nCO2 ⇔ 0,31 = y + x + 0,1 (2) (1)(2) —> x = 0,12 và y = 0,09 —> x : y = 4 : 3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP