Cho từ từ x mol khí CO2 vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ x mol khí ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ x mol khí CO2 vào 500 gam dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: Tổng nồng độ phần trăm khối lượng của các chất tan trong dung dịch sau phản ứng là A. 51,08%. B. 42,17%. C. 45,11%. D. 55,45%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa(OH)2 = nBaCO3 max = 0,8 Khi kết tủa bắt đầu bị hòa tan thì: nCO2 = 1,8 = nBaCO3 max + nKHCO3 —> nKOH = nKHCO3 = 1 Tại điểm đang xét thì nBaCO3 bị hòa tan = 0,8 – 0,2 = 0,6 —> nCO2 = x = 1,8 + 0,6 = 2,4 mdd = mCO2 + 500 – mBaCO3 = 566,2 Dung dịch lúc này chứa KHCO3 (1), Ba(HCO3)2 (0,6) —> C% tổng = 45,11%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP