Sục V lít khí CO2 đktc vào dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục V lít khí CO2 (đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa NaOH 0,5M và Na2CO3 0,2M thu được dung dịch X chứa 2 muối có cùng nồng độ mol. Cho từ từ đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M và H2SO4 xM vào X thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch Y. Cho Ba(OH)2 dư vào Y thu được 113,75 gam kết tủa. Giá trị V là: A. 11,2. B. 8,96. C. 10,08. D. 6,72.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch X chứa nCO32- = nHCO3- = y nHCl = 0,2 và nH2SO4 = 0,2x —> nH+ = 0,4x + 0,2 Khi nhỏ từ từ axit vào X: nH+ = nCO32- + nCO2 —> 0,4x + 0,2 = y + 0,2 m↓ = mBaSO4 + mBaCO3 = 233.0,2x + 197(2y – 0,2) = 113,75 —> x = 0,75 và y = 0,3 Ban đầu đặt nCO2 = u, nNaOH = 0,5v và nNa2CO3 = 0,2v Bảo toàn điện tích cho X: 0,5v + 2.0,2v = 2y + y Bảo toàn C: u + 0,2v = y + y —> u = 0,4 và v = 1 —> V = 8,96 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP