Sục 11 2 lít khí CO2 đktc vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục 11,2 lít khí CO2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục 11,2 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH xM thu được dung dịch X chứa NaHCO3 và Na2CO3. Cho từ từ dung dịch X vào 100 ml dung dịch chứa HCl xM và H2SO4 xM thu được khí CO2 và dung dịch Y. Cho BaCl2 dư vào dung dịch Y thu được 35,84 gam kết tủa. Giá trị của x là. A. 1,0M B. 1,4M C. 1,2M D. 0,8M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X chứa CO32- (u), HCO3- (v) và Na+ (0,5x) Bảo toàn C: u + v = 0,5 (1) Bảo toàn điện tích: 2u + v = 0,5x (2) Cho từ từ X vào nHCl = nH2SO4 = 0,1x Đặt nCO32- phản ứng = ku và nHCO3- phản ứng = kv nH+ phản ứng = 2ku + kv = 0,3x —> k = 0,3x/(2u + v) = 0,3x/0,5x = 0,6 Dung dịch Y chứa: nCO32- = u – ku = 0,4u và nSO42- = 0,1x và các ion khác. m↓ = 197.0,4u + 233.0,1x = 35,84 (3) (1)(2)(3) —> u = 0,1; v = 0,4; x = 1,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP