Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp chất rắn X gồm Ba, BaO, Na, Al2O3 chỉ thu được dung dịch Y và 10,08 lít khí H2 (đktc). Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch Y thu được kết quả như đồ thị dưới đây Giá trị m gần nhất với giá trị nào dưới đây ? A. 76. B. 75. C. 73. D. 78.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đồ thị gồm 5 đoạn: Đoạn 1: H+ + OH- —> H2O Ba2+ + SO42- —> BaSO4 Đoạn 2: H+ + OH- —> H2O Đoạn 2 kết thúc khi vừa hết OH- —> nOH- = nH+ = 0,8 Đoạn 3: H+ + AlO2- + H2O —> Al(OH)3 Y chứa Ba2+ (u) và AlO2- (v) —> m↓ max = 233u + 78v = 89,45 (1) Đoạn 4: Al(OH)3 + 3H+ —> Al3+ + 3H2O Xét 1 điểm trên đoạn 4, lúc này nAl(OH)3 bị hòa tan = (89,45 – 81,65)/78 = 0,1 Theo như phản ứng trên thì đã tốn 0,3 mol H+ cho sự hòa tan này. —> Để tạo kết tủa max cần nH+ = 0,75.2 – 0,3 = 1,2 —> 1,2 = 0,8 + v (2) (1)(2) —> u = 0,25 và v = 0,4 Vậy dung dịch Y chứa Ba2+ (0,25), AlO2- (0,4), OH- (0,8), bảo toàn điện tích —> nNa+ = 0,7 Bảo toàn electron: nNa + 2nBa + 3nAl = 2nH2 + 2nO —> nO = 0,75 —> m = mNa + mBa + mAl + mO = 73,15

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP