Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm Na, K, Ba và Al (Ba chiếm 59,617% về khối lượng) vào nước được dung dịch X và thoát ra 0,25 mol H2. Thêm dung dịch chứa 0,16 mol H2SO4 vào X thu được dung dịch chứa a gam muối sunfat và kết tủa Z. Lọc lấy Z rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 14,71 gam rắn. Giá trị của (m + a) gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 23. B. 24. C. 25. D. 26.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ta cho E tác dụng trực tiếp với H2SO4 và một phần Al dư tác dụng với H2O tạo Al(OH)3. nH2 tạo ra từ H2SO4 = 0,16 —> nH2 tạo ra từ H2O = 0,25 – 0,16 = 0,09 2Al + 6H2O —> 2Al(OH)3 + 3H2 —> nAl(OH)3 = 0,06 Nung kết tủa thu được 14,71 gam chất rắn gồm Al2O3 (0,03) và BaSO4 —> nBaSO4 = 0,05 —> m = 0,05.137/59,617% = 11,49 Trong dung dịch còn lại: nSO42- = nH2SO4 – nBaSO4 = 0,11 m cation = 11,49 – mBa – mAl (trong Al(OH)3) = 3,02 —> m muối = a = 3,02 + 0,11.96 = 13,58 —> m + a = 25,07

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP