Hỗn hợp X gồm triolein glyxin lysin axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm triole...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm triolein, glyxin, lysin, axit glutamic; trong đó tỷ lệ khối lượng của Nitơ và Oxi tương ứng là 5 : 16. Đun nóng 37,74 gam X cần dùng tối đa dung dịch chứa 11,2 gam NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được glixerol có khối lượng m gam và hỗn hợp Y gồm các muối. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 2,355 mol O2, thu được Na2CO3 và 3,35 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Giá trị của m là A. 3,68. B. 3,22. C 4,14. D 2,76.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,28 —> nO(X) = 0,56 mO(X) = 8,96 —> mN(X) = 2,8 Đốt Y —> nCO2 = u; nH2O = v; nNa2CO3 = 0,14 và nN2 = 0,1 —> u + v + 0,1 = 3,35 Bảo toàn O —> 2u + v + 0,14.3 = 0,56 + 2,355.2 —> u = 1,6 và v = 1,65 Bảo toàn khối lượng —> mY = 42,38 Đặt nC3H5(OH)3 = a và nH2O = b —> nNaOH = 3a + b = 0,28 Bảo toàn khối lượng: 37,74 + 11,2 = 42,38 + 92a + 18b —> a = 0,04 và b = 0,16 —> mC3H5(OH)3 = 3,68

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP