Nung m gam hỗn hợp rắn gồm KClO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung m gam hỗn hợp r...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung m gam hỗn hợp rắn gồm KClO3, Fe(NO3)2 và Al trong bình chân không (xúc tác MnO2). Khi các muối bị nhiệt phân hết thu được hỗn hợp rắn A và 16,8 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối hơi so với H2 là 21,6. Đem A phản ứng với lượng vừa đủ H2SO4 đặc nóng dư thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối hơi với H2 là 26,5, và dung dịch muối Sunfat B. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với giá trị nào? A. 57,02% B. 38,01% C. 58,69% D. 76,01%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z gồm NO2 (0,6) và O2 (0,15). Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 0,3 A gồm KCl, Fe2O3, Al2O3 và Al dư A + H2SO4 —> Khí gồm HCl (0,2) và SO2 (0,3) Bảo toàn Cl —> nKClO3 = 0,2 Bảo toàn electron cho toàn bài: 3nAl + nFe2+ + 4nO2 = nNO2 + 6nKClO3 + 2nSO2 —> nAl = 0,5 —> %Fe(NO3)2 = 58,70%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP