Cho hỗn hợp gồm Cu2S và FeS2 tác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm Cu2S...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm Cu2S và FeS2 tác dụng hết với dung dịch chứa 0,52 mol HNO3, thu được dung dịch X (không chứa NH4+) và hỗn hợp khí gồm NO và 0,3 mol NO2. Để tác dụng hết với các chất trong X cần dùng 260 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng lọc kết tủa nung trong không khí tới khối lượng không đổi thu được 6,4 gam chất rắn. Tổng khối lượng chất tan có trong dung dịch X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 21,0 B. 19,0 C. 18,0 D. 20,0 natrianuminat trả lời 17.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt u, v là số mol Cu2S và FeS2. Đặt nNO = x m rắn = 80.2u + 160v/2 = 6,4 (1) Bảo toàn electron —> 10u + 15v = 3x + 0,3 (2) Bảo toàn N —> nNO3- = 0,22 – x Bảo toàn S —> nSO42- = u + 2v nNa+ = 0,26 = (0,22 – x) + 2(u + 2v) (3) (1)(2)(3) —> u = 0,03; v = 0,02 và x = 0,1 X gồm Cu2+ (2u = 0,06), Fe3+ (0,02), SO42- (0,07), NO3- (0,22 – x = 0,12), bảo toàn điện tích —> nH+ = 0,08 —> m chất tan = 19,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP