Hỗn hợp X gồm nhiều ancol andehit axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm nhiều ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm nhiều ancol, andehit, axit cacboxylic đều mạch hở. Cho NaOH dư vào m gam X thấy có 0,2 mol NaOH phản ứng. Nếu cho Na dư vào m gam X thì thấy xuất hiện 12,32 lít H2 (đktc). Nếu m gam X tác dụng với AgNO3/NH3 dư đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 43,2 gam Ag. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 57,2 gam CO2. Biết các phản ứng sảy ra hoàn toàn, tổng số mol các ancol trong X là 0,4 mol, trong X không chứa HCHO, HCOOH. Giá trị m gần với giá trị nào sau đây? A. 43 B. 41 C. 40 D. 42

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,2 —> nCOOH = 0,2 nH2 = nCOOH/2 + nC-OH/2 = 0,55 —> nC-OH = 0,9 nAg = 0,4 —> nCHO = 0,2 nCO2 = 1,3 Dễ thấy nCO2 = nCOOH + nCHO + nC-OH nên ngoài các nhóm COOH, CHO, C-OH thì X không còn gốc nào khác. —> X gồm (COOH)2 (0,1 mol), (CHO)2 (0,1 mol) Ancol có nC = nO = 0,9 —> Ancol có dạng CnH2n+2On (0,4 mol) với n = 0,9/0,4 = 2,25 —> mX = 0,1.90 + 0,1.58 + 0,4(30n + 2) = 42,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP