Nung hỗn hợp X gồm vinylaxetilen và hiđro...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung hỗn hợp X gồm v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung hỗn hợp X gồm vinylaxetilen và hiđro có tỉ khối hơi so với H2 là 6 với Ni thu được hỗn hợp khí Y. Khí Y phản ứng vừa đủ với 0,1 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được 15,98 gam kết tủa và 12,096 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm 3 hiđrocacbon và hiđro (Z có tỉ khối hơi so với H2 là 4). Hiệu suất phản ứng cộng hiđro của vinylaxetilen là A. 33,33%. B. 62,50%. C. 25,00%. D. 37,50%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Kết tủa gồm C4H3Ag (u) và C4H5Ag (v) nAgNO3 = u + v = 0,1 m↓ = 159u + 161v = 15,98 —> u = 0,06; v = 0,04 nZ = 0,54 và MZ = 8 —> mZ = 4,32 —> mX = mY = mZ + mC4H4 + mC4H6 = 9,6 MX = 12 —> nC4H4 = 0,16 và nH2 = 0,64 —> H = 0,06/0,16 = 37,5%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP