Este X hai chức mạch hở tạo bởi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X hai chức, mạc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X hai chức, mạch hở, tạo bởi một ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức. Este Y ba chức, mạch hở, tạo bởi glyxerol với một axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai liên kết pi). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X và Y cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu được 0,45 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và hỗn hợp ba muối, trong đó tổng khối lượng muối của hai axit no là a gam. Giá trị của a là A. 10,68. B. 12,36. C. 13,20. D. 20,60

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong 0,16 mol E chứa x mol X và y mol Y nE = x + y = 0,16 nNaOH = 2x + 3y = 0,42 —> x = 0,06 và y = 0,1 —> nX : nY = 3 : 5 Trong m gam E chứa X (3e mol) và Y (5e mol). X = C3H6(OH)2 + 2HCOOH + ?CH2 – 2H2O Y = C3H5(OH)3 + 3HCOOH + ?CH2 – 3H2O – 3H2 Quy đổi m gam E thành: C3H6(OH)2: 3e C3H5(OH)3: 5e HCOOH: 21e CH2: u H2: -15e H2O: -21e nO2 = 4.3e + 3,5.5e + 0,5.21e + 1,5u – 0,5.15e = 0,5 nCO2 = 3.3e + 3.5e + 21e + u = 0,45 —> e = 0,005 và u = 0,225 n muối no = 6e = 0,03 n muối không no = 15e = 0,075 Muối no và muối không no có tương ứng k và g nhóm CH2. nCH2 = 0,03k + 0,075g = 0,225 —> 2k + 5g = 15 Do k > 1 và g ≥ 2 nên k = 2,5 và g = 2 là nghiệm duy nhất. Vậy muối no gồm HCOONa (0,03), CH2 (0,03k = 0,075) —> m muối no = 3,09 Tỉ lệ: 8e mol E —> 3,09 gam muối no —> 0,16 mol E —> a gam muối no —> a = 12,36

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP