Đốt cháy hoàn toàn 0 4524 gam hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,4524 gam hợp chất A sinh ra 0,3318 gam CO2 và 0,2714 gam H2O. Đun nóng 0,3682 gam chất A với vôi tôi xút để chuyển tất cả nitơ trong A thành amoniac, dẫn khí NH3 vào 20ml dung dịch H2SO4 0,5M. Để trung hòa axit còn dư sau khi tác dụng với NH3 cần dùng 7,7 ml dung dịch NaOH 1M. Biết M của A = 60. CTPT của A là: A. CH4ON2 B. C2H7N C. C3H9N D. CH4ON

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong 0,4524 gam A: nC = nCO2 = 0,0075 nH = 2nH2O = 0,03 Trong 0,3682 gam A: nN = nNH3 = 2nH2SO4 – nNaOH = 0,0123 —> Trong 0,4524 gam A có nN = 0,015 nO = (mA – mC – mH – mN)/16 = 0,0075 —> C : H : N : O = 1 : 4 : 2 : 1 MA = 60 —> A là CH4N2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP