Khử hoàn toàn 19 6 gam hỗn hơp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn 19,6 g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn 19,6 gam hỗn hơp gồm Fe2O3 và CuO cần dùng 0,3 mol khí CO nung nóng, thu được hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa a mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 8,08 gam chất rắn không tan. Giá trị cùa a là A. 0,38. B. 0,36. C. 0,32. D. 0,44.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt u, v là số mol Fe2O3 và CuO —> 160u + 80v = 19,6 nO = 3u + v = 0,3 —> u = 0,055 và v = 0,135 mCu = 64v = 8,64 > 8,08 nên chất rắn không tan hết là Cu. nCu phản ứng = (8,64 – 8,08)/64 = 0,00875 Bảo toàn electron: 3nNO = 2nFe + 2nCu phản ứng —> nNO = 0,08 —> nHNO3 = 4nNO = 0,32

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP