Hỗn hợp E gồm ba peptit X Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm ba pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm ba peptit X, Y, Z đều mạch hở với MX < MY < MZ, tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 8 : 1. Thủy phân hoàn toàn m gam E trong KOH vừa đủ, cô cạn chỉ thu được (m + 54,28) gam muối của Ala và Val. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được K2CO3, 0,52 mol N2 và 185,44 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Biết tổng sổ nguyên tứ oxi và nitơ trong 3 peptit là 29, số liên kết peptit của mỗi peptit không nhỏ hơn 3 và Y có số liên kết peptit lớn nhất, số nguyên tử hiđro có trong một phân tử Z là A. 27. B. 30. C. 34. D. 38.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi E thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) Bảo toàn khối lượng: m + 56a = m + 54,28 + 18c (1) nN2 = 0,5a = 0,52 (2) Muối gồm C2H3ON (a), CH2 (b) và KOH (a) —> nK2CO3 = 0,5a = 0,52 —> mCO2 + mH2O = 44(2a + b – 0,52) + 18(1,5a + b + 0,5a) = 185,44 (3) (1)(2)(3) —> a = 1,04; b = 1,28; c = 0,22 nN = nAla + nVal = 1,04 nCH2 = nAla + 3nVal = 1,28 —> nAla = 0,92 và nVal = 0,12 Tổng N + O = 29 và N + 3 = O —> Số N = 13 và O = 16 Số CONH ≥ 3 —> Số N ≥ 4 —> X, Z là tetrapeptit, Y là pentapeptit. Từ tỉ lệ mol —> nX = 0,04; nY = 0,16 và nZ = 0,02 X là (Val)x(Ala)4-x Y là (Val)y(Ala)5-y Z là (Val)z(Ala)4-z —> nVal = 0,04x + 0,16y + 0,02z = 0,12 —> 2x + 8y + z = 6 —> y = 0 là nghiệm duy nhất, còn lại 2x + z = 6 Để MX < MZ thì x = 1 và z = 4 là nghiệm duy nhất. X là (Val)(Ala)3 Y là (Ala)5 Z là (Val)4 —> Z có 38H

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP