Sục từ từ CO2 vào 200ml dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục từ từ CO2 vào 20...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục từ từ CO2 vào 200ml dung dịch X có chứa NaOH và Ba(OH)2, thu được kết quả được biểu diễn bằng đồ thị dưới đây Nhỏ từ từ 200ml dung dịch X vào dung dịch Y chứa 0,05 mol Al2(SO4)3 1M, khối lượng kết tủa tạo ra là: A. 34,2. B. 31,08. C. 6,24. D. 35,76.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi nBaCO3 = 0,06 thì nCO2 = 0,5a = 0,06 —> a = 0,12 —> nBa(OH)2 = nBaCO3 max = 0,12 nNaOH = nNaHCO3 = 2a – a = 0,12 —> X chứa Ba2+ (0,12), OH- (0,36) và Na+. nAl3+ = 0,1 và nSO42- = 0,15 —> nBaSO4 = 0,12 nOH- > 3nAl3+ nên kết tủa đã bị hòa tan một phần. —> nOH- = 4nAl3+ – nAl(OH)3 —> nAl(OH)3 = 0,04 —> m↓ = 31,08

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP