Cho 48 9 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 48,9 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 48,9 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, MgCO3, Cu(NO3)2 và Mg vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl 2M và NaNO3 0,1M. Sau khi tất cả các phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y chứa 97,2 gam chất tan, hỗn hợp khí Z gồm CO2,NO và H2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 15 và 4,4 gam hỗn hợp kim loại không tan. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thấy có 1,9 mol NaOH tham gia phản ứng và thu được kết tủa T. Nung T ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 38 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của Mg đơn chất trong X gần với giá trị nào sau đây nhất: A. 30% B. 33% C. 37% D. 39%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nHCl = 20a và nNaNO3 = a Hai kim loại không tan là Fe và Cu —> Dung dịch Y không chứa Fe3+ và H+. Y gồm Na+ (a); Mg2+ (b), Fe2+ (c), NH4+ (d), Cl- (20a) Bảo toàn điện tích: a + 2b + 2c + d = 20a m chất tan = 23a + 24b + 56c + 18d + 35,5.20a = 97,2 nNaOH = 2b + 2c + d = 1,9 m rắn = 40b + 160c/2 = 38 —> a = 0,1; b = 0,9; c = 0,025; d = 0,05 Đặt x, y, z là số mol NO, CO2, H2 trong Z mZ = 30x + 44y + 2z = 30(x + y + z) (1) nH+ = 4x + 2y + 2z + 10d = 20a nCO3(X) = y Bảo toàn N —> nNO3(X) = x + d – a = x – 0,05 —> mX = 24b + 56c + 4,4 + 60y + 62(x – 0,05) = 48,9 —> x = 0,3; y = 0,1; z = 0,05 nMg = b – y = 0,8 —> %Mg = 39,26%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP