Cần bao nhiêu ml dung dịch X gồm:...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cần bao nhiêu ml dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cần bao nhiêu ml dung dịch X gồm: NaOH 0,2M; KOH 0,1M; Ba(OH)2 0,5M để sau khi hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) thì thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 3,02 gam so với khối lượng dung dịch X (biết lượng nước bay hơi không đáng kể) A. 200 ml. B. 325 ml. C. 120 ml. D. 500 ml.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Δm = mCO2 – mBaCO3 = -3,02 Với nCO2 = 0,2 —> nBaCO3 = 0,06 Thể tích dung dịch X là x lít. Nếu toàn bộ Ba2+ trong X đã kết tủa hết thì nBaCO3 = 0,5x = 0,06 —> x = 0,12 Lúc này dung dịch Y chứa Na+ (0,2x = 0,024), K+ (0,1x = 0,012 và CO32-, HCO3- (tổng 0,2 – 0,06 = 0,14). Dễ thấy điện tích dương không đủ để cân bằng với điện tích âm —> Vô lý. Vậy Ba2+ chưa kết tủa hết —> Y không chứa CO32-. Y chứa Na+ (0,2x), K+ (0,1x), Ba2+ (0,5x – 0,06) và HCO3- (0,2 – 0,06 = 0,14) Bảo toàn điện tích: 0,2x + 0,1x + 2(0,5x – 0,06) = 0,14 —> x = 0,2 lít = 200 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP