Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon ở thể...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 hiđr...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon ở thể khí không cùng dãy đồng đẳng. Hỗn hợp Y gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt cháy hỗn hợp X và Y (nX = nY) cần dùng 1,55 mol O2, thu được 2,24 lít khí N2 (đktc); CO2 và H2O có tổng khối lượng 63,0 gam. Nếu cho X tác dụng với dung dịch Br2 thì thấy khối lượng Br2 đã phản ứng là m gam, đồng thời thoát ra một chất khí duy nhất. Khi cho X tác dụng với AgNO3 không thấy xảy ra phản ứng. Giá trị của m là A. 8,00 B. 12,0 C. 16,0 D. 24,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành CH2 (a), H2 (b) và NH3 (0,2 – Tính từ nN2 = 0,1) nO2 = 1,5a + 0,5b + 0,75.0,2 = 1,55 mCO2 + mH2O = 44a + 18(a + b + 0,2.1,5) = 63 —> a = 0,9 và b = 0,1 Do b > 0 nên X chứa ankan. Mặt khác, X có phản ứng với AgNO3/NH3 nên X chứa ankin. Đặt u, v là số mol ankin, ankan có trong X. nX = u + v = nY = 0,2 nH2 = -u + v = 0,1 —> u = 0,05 và v = 0,15 —> nBr2 = 2u = 0,1 —> mBr2 = 16 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP