Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn x...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp gồm CH3NH2, CH3CHO và CH≡C-COOH cần vừa đủ 1,925 mol O2, thu được N2, 2,05x mol CO2 và 1,41 mol H2O. Giá trị của x là? A. 0,6. B. 0,8. C. 1. D. 1,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol CH3NH2, CH3CHO và CH≡C-COOH. nCO2 = a + 2b + 3c = 2,05(a + b + c) nH2O = 2,5a + 2b + c = 1,41 nO2 = 2,25a + 2,5b + 2,5c = 1,925 —> a = 0,3; b = 0,16; c = 0,34 —> x = a + b + c = 0,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP