Đốt cháy 1 6 gam một este E...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 1,6 gam một...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 1,6 gam một este E đơn chức được 3,52 gam CO2 và 1,152 gam H2O. Nếu cho 10 gam E tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 16 gam chất rắn khan. Vậy công thức của axit tạo nên este trên có thể là: A. CH2=CH-COOH B. CH2=C(CH3)-COOH C. HOOC(CH2)3CH2OH D. HOOC-CH2-CH(OH)-CH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,08; nH2O = 0,064 Bảo toàn khối lượng —> nO2 = 0,096 Bảo toàn O —> nE = 0,016 —> ME = 1,6/0,016 = 100: C5H8O2 Với NaOH: nE = 0,1 —> nRCOONa = 0,1 —> M = 140 —> HO-(CH2)4-COONa Axit tạo ra este trên là HO-(CH2)4-COOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP