Cho 1 96 gam bột Fe vào 50...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 1,96 gam bột Fe ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 1,96 gam bột Fe vào 50 ml dung dịch chứa AgNO3, Cu(NO3)2, sau một thời gian được chất rắn A và dung dịch B. Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 112 ml H2 (đktc) và còn 3,44 gam chất rắn gồm 2 kim loại. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch B, sau khi kết thúc phản ứng thu được kết tủa D. Lọc tách lấy D nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3,2 gam hỗn hợp 2 oxit. Tính nồng độ mol các muối trong dung dịch ban đầu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chất rắn gồm 2 kim loại là Cu, Ag. Hỗn hợp 2 oxit là Fe2O3 và CuO Đặt a, b, c là số mol AgNO3, Cu(NO3)2 phản ứng và Cu(NO3)2 dư nFe ban đầu = 0,035 nFe dư = nH2 = 0,005 —> nFe phản ứng = 0,03 —> a + 2b = 0,03.2 và 108a + 64b = 3,44 m oxit = 160.0,03/2 + 80c = 3,2 —> a = 0,02; b = 0,02; c = 0,01 —> CM AgNO3 = 0,4 và CM Cu(NO3)2 = 0,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP