X là este no đơn chức Y là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là este no, đơn ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là este no, đơn chức; Y là este đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C; Z là este 2 chức tạo bởi etylen glicol và axit T không no chứa một liên kết đôi C=C (X, Y, Z, T đều mạch hở). Đốt cháy 10,02 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 22,66 gam. Mặt khác 10,02 gam E phản ứng vừa đủ 0,04 mol Br2 (trong CCl4). Nếu đun nóng 10,02 gam E với dung dịch chứa 0,15 mol NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn có khối lượng m gam và phần hơi chứa 2 ancol. Đun nóng phần rắn với vôi tôi xút thu được hỗn hợp khí trong đó có 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp. Giá trị m gần nhất với: A. 11,0 B. 12,2 C. 11,4 D. 10,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cách 1: X = COO + CH4 + ?CH2 (1) Y = COO + C2H4 + ?CH2 (2) Z = 2COO + 2C2H4 + ?CH2 – H2 (3) T = COO + C2H4 + ?CH2 (4) Quy đổi E thành: COO: 0,15 mol ⇐ Tính từ nNaOH C2H4: 0,04 mol ⇐ Tính từ nBr2 CH4: 0,11 ⇐ Vì nCOO = nC2H4 + nCH4 CH2: a mol H2: b mol mE = 0,15.44 + 0,04.28 + 0,11.16 + 14a + 2b = 10,02 mCO2 + mH2O = 44(0,15 + 0,04.2 + 0,11 + a) + 18(0,04.2 + 0,11.2 + a + b) = 22,66 Giải hệ được: a = 0,04 b = -0,01 Biện luận: Ở (1) có nCH4 = 0,11 và nCH2 tổng = 0,04 —> x = 0 —> X là HCOOCH3 (0,11 mol) Ở (3) có nZ = -b = 0,01, phân tử Z có ít nhất 2 nhóm CH2 (trong gốc ancol), vì nCH2 tổng = 0,04 nên Z không thể còn CH2 nào khác. —> Z là (CH2=CH-COO)2C2H4 (0,01 mol) —> T là CH2=CH-COOH (0,01 mol) Vôi tôi xút muối thu được hỗn hợp khí trong đó có 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp nên Y là CH2=CH-CH2-COO-CH3 (0,01 mol) (Chú ý: Số mol Y tính từ nCH2 còn lại dành cho Y là 0,02, số mol T tính từ nCOO còn lại dành cho T) Vậy muối chứa: HCOONa: 0,11 CH2=CH-COONa: 0,03 CH2=CH-CH2-COONa: 0,01 —> m muối = 11,38 gam Cách 2: Đặt nCO2 = u và nH2O = v —> 44u + 18v = 22,66 Bảo toàn khối lượng —> mE = 12u + 2v + 0,15.2.16 = 10,02 —> u = 0,38 và v = 0,33 (Có thể bỏ qua đoạn này và thay thể 2 phương trình nCO2, nH2O bên dưới bằng mX, mCO2 + mH2O) X: CnH2nO2 (x mol) Y, T: CmH2m-2O2 (y mol) Z: CpH2p-6O4 (z mol) nNaOH = x + y + 2z = 0,15 nBr2 = y + 2z = 0,04 nCO2 = nx + my + pz = 0,38 nH2O = nx + y(m – 1) + z(p – 3) = 0,33 Giải hệ —> x = 0,11; y = 0,02; z = 0,01 —> 0,11n + 0,02m + 0,01p = 0,38 —> 11n + 2m + p = 38 Do n ≥ 2; m ≥ 4 và p ≥ 8 —> n = 2, m = 4 và p = 8 là nghiệm duy nhất Do Z, T chung gốc axit và Y, Z, T chứa các gốc axit kế tiếp nên: X là HCOOCH3 (0,11) Y là CH2=CH-CH2-COOCH3 (a mol) Z là (CH2=CH-COO)2C2H4 ( 0,01 mol) T là CH2=CH-COOH (b mol) Do m = 4 nên a = b = 0,01 Vậy muối chứa: HCOONa: 0,11 CH2=CH-COONa: 0,03 CH2=CH-CH2-COONa: 0,01 —> m muối = 11,38 gam

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP