Cho m gam hỗn hợp E gồm một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp E ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp E gồm một peptit X và một peptit Y (Biết số nguyên tử nitơ trong X, Y lần lượt là 4 và 5, X và Y chứa đồng thời glyxin và alanin trong phân tử) bằng lượng NaOH vừa đủ, cô cạn thu được (m + 15,8) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng O2 vừa đủ thu được Na2CO3 và hỗn hợp hơi F gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ hỗn hợp hơi F qua bình đựng NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu và có 4,928 lít một khí duy nhất (đktc) thoát ra, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E gần nhất với? A. 47%. B. 53% C. 30% D. 35%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
XN4O5 + 4NaOH —> Muối + H2O a…………….4a……………………a YN5O6 + 5NaOH —> Muối + H2O b…………….5b…………………..b Hê: m tăng = 40(4a + 5b) – 18(a + b) = 15,8 nN2 = 2a + 2,5b = 0,22 —> a = 0,06 và b = 0,04 Đặt x, y là số mol Gly và Ala (Cũng là số mol 2 muối GlyNa và AlaNa tương ứng) —> nN = x + y = 2nN2 = 0,44 2C2H4O2NNa —> Na2CO3 + 3CO2 + 4H2O 2C3H6O2NNa —> Na2CO3 + 5CO2 + 6H2O —> mCO2 + mH2O = 44(1,5x + 2,5y) + 18(2x + 3y) = 56,04 —> x = 0,26 và y = 0,18 ————————– Đặt u, v là số Gly có trong X và Y X là (Gly)u(Ala)4-u Y là (Gly)v(Ala)5-v nGly = 0,06u + 0,04v = 0,26 —> 3u + 2v = 13 —> u = 3 và v = 2 (Loại nghiệm u = 1 và v = 5 vì lúc đó Y không có Ala, trái với đề bài) X là (Gly)3Ala (0,06 mol) Y là (Gly)2(Ala)3 (0,04 mol) —> %Y = 46,94%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP