Cho 15 35 gam hỗn hợp bột gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 15,35 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 15,35 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào 400ml dung dịch CuSO4 nồng độ a mol/l. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa 2 muối và 15,6 gam chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y bằng lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 6,16 lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất, dktc) a) Tính phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu b) Tính giá trị của a

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X chứa ZnSO4, FeSO4. Y chứa Cu, có thể có Fe dư. Đặt x, y, z là số mol Zn, Fe phản ứng và Fe dư. —> 65x + 56(y + z) = 15,35 Y chứa Fe (z) và Cu (x + y) mY = 64(x + y) + 56z = 15,6 Y với H2SO4 đặc, bảo toàn electron: 2(x + y) + 3z = 0,275.2 —> x = 0,15; y = 0,05; z = 0,05 Từ đó tính %Zn, %Fe. nCuSO4 = x + y = 0,2 —> a = 0,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP