Hỗn hợp X chứa hai este mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa hai e...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa hai este mạch hở, trong phân tử mỗi este chỉ chứa một loại nhóm chức gồm este Y (CnH2n-2O2) và este Z (CmH2m-6O4). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X cần dùng 4,975 mol O2. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 0,4 mol X bằng lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni,t°), lấy sản phẩm tác dụng với dung dịch NaOH dư (đun nóng) thu được một muối duy nhất và hỗn hợp T chứa hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Tỉ khối hơi của T so với oxi bằng 1,75. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp X là A. 25,36% B. 24,45% C. 22,59% D. 23,82%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Xà phòng hóa thu được 1 muối —> T chứa 1 ancol đơn và 1 ancol đôi —> nT = 0,4 MT = 56 —> C2H4(OH)2 (0,25) và C2H5OH (0,15) Xà phòng hóa thu được 1 muối —> Các gốc axit trong Y, Z có cùng C. Do Y có k = 2 và Z có k = 4 nên: Y là CxH2x-1COOC2H5 (0,15 mol) Z là (CxH2x-1COO)2C2H4 (0,25) CxH2x-1COOC2H5 + (1,5x + 3)O2 —> (x + 3)CO2 + (x + 2)H2O (CxH2x-1COO)2C2H4 + (3x + 2,5)O2 —> (2x + 4)CO2 + (2x + 1)H2O —> nO2 = 0,15(1,5x + 3) + 0,25(3x + 2,5) = 4,975 —> x = 4 Vậy Y là C7H12O2 (0,15) và Z là C12H18O4 (0,25) —> %Y = 25,36%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP