Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm 2 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức (hơn kém nhau 1 nguyên tử C trong phân tử). Đem đốt cháy m gam X cần vừa đủ 0,46 mol O2. Thủy phân m gam X trong 70 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thì thu được 7,06 gam hỗn hợp muối Y và một ancol Z no, đơn chức, mạch hở. Đem đốt hoàn toàn hỗn hợp muối Y thì cần 5,6 lít (đktc) khí O2. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn hơn trong X là? A. 47,104% B. 59,893% C. 38,208% D. 40,107%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 đốt X = 0,46 nO2 đốt Y = 0,25 —> nO2 đốt Z = 0,46 – 0,25 = 0,21 Z no, đơn chức, mạch hở nên nCO2 = 0,21/1,5 = 0,14 Nếu X mạch hở thì nX = nZ = nNaOH = 0,07 —> Z là C2H5OH Bảo toàn khối lượng —> mX = mY + mZ – mNaOH = 7,48 Đặt a, b là số mol CO2 và H2O —> 2a + b = 0,07.2 + 0,46.2 và 44a + 18b = 7,48 + 0,46.32 —> a = 0,39 và b = 0,28 —> Số C = 5,57 —> C5 (0,03 mol) và C6 (0,04 mol) Các muối gồm C2HxCOONa (0,03) và C3HyCOONa (0,04) —> mY = 0,03(x + 91) + 0,04(y + 103) = 7,06 —> 3x + 4y = 21 —> x = y = 3 là nghiệm duy nhất X gồm: C2H3COOC2H5 (0,03 mol) C3H3COOC2H5 (0,04 mol) —> % = 59,893%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP