Khi cho clo dư tác dụng với photpho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi cho clo (dư) tác...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi cho clo (dư) tác dụng với photpho được chất A. Với nước, A tạo ra B và C. Với soda (Na2CO3), B tạo thành D, G với nước. Khi cho D tác dụng với canxicacbonat thì tạo thành E, G và nước. Khi cho G tác dụng vơi Cacbon ở nhiệt độ cao thì tạo thành H. Khi cho D tác dụng với E thì tạo ra kết tủa I. Hãy xác định các chất từ A đến I và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A: PCl5 B: H3PO4 C: HCl D: Na3PO4 G: CO2 E: CaCl2 H: CO I: Ca3(PO4)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP