E là một chất béo được tạo bởi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon E là một chất béo đư...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
E là một chất béo được tạo bởi glixerol và hai axit béo X, Y, trong đó số mol Y nhỏ hơn số mol X (biết X, Y có cùng số C, phân tử mỗi chất có không quá ba liên kết p, MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn 7,98 gam E thu được 0,51 mol khí CO2 và 0,45 mol nước. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được số mol H2O là: A. 16 B. 18 C. 17 D. 14

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng —> nO2 = 0,705 Bảo toàn O —> nE = 0,01 —> Số C = nCO2/nE = 51 Số H = 2nH2O/nE = 90 —> E là C51H90O6 Số C của X = Số C của Y = (51 – 3)/3 = 16 nY < nX nên E có 1 gốc Y và 2 gốc X: (C15HxCOO)2(C15HyCOO)C3H5 —> 2x + y + 5 = 90 Số liên kết pi không quá 3 nên 27 ≤ x, y ≤ 31 và x ≠ y —> x = 27 và y = 31 hoặc x = 29 và y = 27 Vậy X là C15H27COOH hoặc C15H29COOH —> Đốt 1 mol X —> 14 hoặc 15 mol H2O.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP