Trộn 3 dung dịch HCl 0 3M H2SO4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 3 dung dịch HCl...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; và H3PO4 0,1M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Để trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Giá trị của V là A. 1000. B. 500. C. 200. D. 250.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
300 ml dung dịch X tạo ra từ 100 ml dung dịch axit mỗi loại. —> nHCl = 0,03; nH2SO4 = 0,02 và nH3PO4 = 0,01 —> nH+ max = 0,1 nNaOH = 0,2V và nBa(OH)2 = 0,1V —> nOH- = 0,4V —> 0,4V = 0,1 —> V = 0,25 lít = 250 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP