Chia 9 76 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia 9,76 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia 9,76 gam hỗn hợp X gồm Cu và oxit sắt làm hai phần bằng nhau. a. Hòa tan hoàn toàn phần 1 vào dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và 1,12 lít hỗn hợp khí B (NO và NO2) có tỉ khối với H2 là 19,8. Cô cạn dung dịch A thu được 14,78 gam hỗn hợp muối khan. Xác định công thức phân tử của oxit sắt. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. b. Cho phần 2 vào 100ml dung dịch HCl 0,8M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch C và chất rắn D. i. Tính CM dung dịch C. Biết thể tích dung dịch không đổi. ii. Hòa tan hoàn toàn D trong dung dịch HNO3 thu được V lít khí không màu và hóa nâu trong không khí. Tính V.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi phần 1 thành Fe (a), Cu (b) và O (c) —> 56a + 64b + 16c = 9,76/2 Khí B gồm NO (0,02) và NO2 (0,03). Bảo toàn electron: 3a + 2b = 2c + 0,02.3 + 0,03 m muối = 242a + 188b = 14,78 —> a = 0,03; b = c = 0,04 —> Fe : O = a : c = 3 : 4 —> Fe3O4 Ban đầu mỗi phần chứa Cu (0,04), Fe3O4 (0,01) b. Fe3O4 + 8HCl —> 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O 0,01……..0,08………0,02…….0,01 Cu + 2FeCl3 —> CuCl2 + 2FeCl2 0,04….0,02 0,01….0,02………0,01……..0,02 0,03….0 Dung dịch C chứa FeCl2 (0,02) và CuCl2 (0,01) —> CM Chất rắn D là Cu (0,03) Bảo toàn electron: 2nCu = 3nNO —> nNO = 0,02 —> V = 0,448 lít

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP