Hỗn hơp A gồm bột Al và 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hơp A gồm bột Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hơp A gồm bột Al và 1 oxit sắt được chia thành 3 phần bằng nhau Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 2,016 (l) khí (đktc) Phần 2 và phần 3 thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Sản phẩm thu được sau phản ứng với phần 2 đem hòa tan trong dung dịch NaOH dư thu được chất rắn C và không có khí thoát ra. Cho C phản ứng hết với dung dịch AgNO3 1M thì cần 120ml, sau phản ứng thu được 17,76 gam chất rắn và dung dịch chỉ có Fe(NO3)2. Sản phẩm thu được ở phần 3 sau khi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm cho vào binh có 2(l) dung dịch H2SO4 0,095M thu được dung dịch D và một phần Fe không tan. 1) Xác định công thức của oxit sắt và tính khối lượng của các chất sau phản ứng nhiệt nhôm ở mỗi phần. 2) Tính nồng độ mol/l của các chất trong D, khối lượng Fe không tan. Coi V các chất rắn không đáng kể, thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình phản ứng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nH2 = 0,09 —> nAl = 0,06 Phần 2: Không tạo khí với NaOH nên không có Al dư —> C là Fe, có thể có FexOy dư. Fe + 2AgNO3 —> Fe(NO3)2 + 2Ag 0,06…..0,12………………………0,12 —> Phải có FexOy còn dư với mFexOy = 17,76 – mAg = 4,8. 2yAl + 3FexOy —> yAl2O3 + 3xFe 0,06…………………………………0,06 —> 3x.0,06 = 2y.0,06 —> x/y = 2/3: Fe2O3 Sau phản ứng nhiệt nhôm mỗi phần chứa Al2O3 (0,03), Fe (0,06) và Fe2O3 dư (4,8/160 = 0,03) Phần 3: Hòa tan vào nH2SO4 = 0,19 —> Dung dịch D và Fe không tan Dung dịch D chứa: Al3+ (0,06), SO42- (0,19). Bảo toàn điện tích —> nFe2+ = 0,1 Bảo toàn Fe —> nFe không tan = 0,06 + 0,03.2 – 0,1 = 0,02 —> mFe không tan = 1,12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP