Hòa tan hoàn toàn 11 0 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 11...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 11,0 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Al và Fe bằng 500ml dung dịch HCl a mol/lít (lấy dư 20%), thu được 8,96 lít khí H2 (dktc). Mặt khác cho 11,0 gam hỗn hợp kim loại ban đầu vào 200ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 b mol/lít và AgNO3 c mol/lít. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 48,0 gam chất rắn R, cho R vào dung dịch HCl dư thấy bay ra 1,12 lít khí (dktc) Nêu hiện tượng và xác định a, b, c

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,4 —> nHCl phản ứng = 0,8 —> nHCl ban đầu = 0,8 + 0,8.20% = 0,96 —> a = 1,92 Đặt x, y là số mol Al, Fe —> 27x + 56y = 11 và 3x + 2y = 0,4.2 —> x = 0,2 và y = 0,1 Trong chất rắn R có Fe dư: nFe dư = nH2 = 0,05 —> nFe phản ứng = 0,1 – 0,05 = 0,05 nCu(NO3)2 = 0,2b và nAgNO3 = 0,2c mR = 64.0,2b + 108.0,2c + 0,05.56 = 48 Bảo toàn electron: 0,2b.2 + 0,2c = 0,2.3 + 0,05.2 —> b = 1 và c = 1,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP