Hỗn hợp A gồm hai hidrocacbon mạch hở:...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm hai hi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm hai hidrocacbon mạch hở: CnH2n (n>2) và CmH2m-2 (m>2) 1. Tính thành phần phần trăm theo số mol mỗi chất trong hỗn hợp A, biết rằng 100 ml hỗn hợp này phản ứng tối đa với 160 ml H2. Các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. 2. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bằng nước vôi trong, thu được 50 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm 9,12 gam so với dung dịch nước vôi trong ban đầu và khi thêm vào dung dịch này một lượng dung dịch NaOH dư lại thu được thêm 10 gam kết tủa nữa. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của hai hidrocacbon trong hỗn hợp A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
1. Đặt a, b là thể tích CnH2n và CmH2m-2 —> a + b = 100 và a + 2b = 160 —> a = 40 và b = 60 —> Phần trăm theo số mol tương ứng 40% và 60% 2. CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O 0,5……..0,5……………..0,5 2CO2 + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2 2x…………..x………………..x Ca(HCO3)2 + 2NaOH —> CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O x………………………………….x —> nCaCO3 lần 2 = x = 0,1 —> nCO2 tổng = 2x + 0,5 = 0,7 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -9,12 —> nH2O = 0,56 —> nCmH2m-2 = nCO2 – nH2O = 0,14 —> nCnH2n = 0,14.40/60 = 7/75 nCO2 = 7n/75 + 0,14m = 0,7 Do n > 2 và m > 2 nên n = 3 và m = 3 là nghiệm duy nhất. C3H6: CH2=CH-CH3 C3H4: CH≡C-CH3 hoặc CH2=C=CH2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP