Cho 24 94 gam hỗn hợp gồm CuSO4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 24,94 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 24,94 gam hỗn hợp gồm CuSO4 và KCl vào nước dư, thu được dung dịch X. Điện phân X bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện I = 5A trong thời gian t giậy, thấy khối lượng dung dịch giảm 9,7 gam. Nếu thời gian điện phân là 1,5t giây, khối lượng catot tăng 6,4 gam; đồng thời thu được dung dịch Y. Y hòa tan tối đa m gam Al2O3. Giá trị của m và t lần lượt là. A. 1,36 gam và 4632 giây. B. 2,04 gam và 3088 giây. C. 1,36 gam và 3088 giây. D. 2,04 gam và 4632 giây.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCuSO4 = nCu = 0,1 —> nKCl = 0,12 CuSO4 + 2KCl —> Cu + Cl2 + K2SO4 (1) 0,06……….0,12…..0,06….0,06 CuSO4 + H2O —> Cu + 0,5O2 + H2SO4 (2) 0,04…………………0,04…..0,02…….0,04 H2O —> H2 + 0,5O2 Sau (1) thì m giảm = 8,1 Sau (1)(2) thì m giảm = 11,3 Theo đề thì sau t giây thì m giảm = 9,7 nên sau t giây thì (1) xong, 2 đang xảy ra. Sau t giây: nCu = a, nCl2 = 0,06 và nO2 = b m giảm = 64a + 32b + 0,06.71 = 9,7 Bảo toàn electron —> 2a = 4b + 0,06.2 —> a = 0,08 và b = 0,01 —> ne = It/F = 0,08.2 —> t = 3088 giây 3H2SO4 + Al2O3 —> Al2(SO4)3 + 3H2O 0,04………..0,04/3 —> mAl2O3 = 1,36 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP