Đốt cháy hoàn toàn 1 608 gam chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 1,608 gam chất (A) thu được 1,272 gam Na2CO3 và 0,528 gam CO2. Lập CTPT (A). Biết rằng trong phân tử chỉ chứa 2 nguyên tử Na.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa2CO3 = 0,012 nCO2 = 0,012 nNa = 2nNa2CO3 = 0,024 nC = nNa2CO3 + nCO2 = 0,024 —> nO = (mA – mNa – mC)/16 = 0,048 —> C : O : Na = 1 : 2 : 1 A chứa 2 nguyên tử Na nên A là C2O4Na2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP