Chia 1 5 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia 1,5 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia 1,5 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Al, Fe, Cu thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch HCl dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 448 ml khí (dktc) và 0,2 gam chất rắn Phần 2: Cho tác dụng với 400 ml dung dịch có chứa 2 muối AgNO3 0,08M và Cu(NO3)2 0,5M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn A, dung dịch B. a) Hãy xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X b) Hãy xác định thành phần và khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp chất rắn A c) Tính nồng độ mol của các chất có trong dung dịch B. Giả sử thể tích dung dịch xem như không thay đổi trong quá trình phản ứng

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong mỗi phần chứa Al (a mol), Fe (b mol) và Cu (0,2 gam) —> 27a + 56b + 0,2 = 1,5/2 và 3a + 2b = 0,02.2 —> a = 0,01 và b = 0,005 nAgNO3 = 0,032 và nCu(NO3)2 = 0,2 Dễ thấy 0,032 < 0,01.3 + 0,005.2 < 0,032 + 0,2.2 nên Al, Fe, AgNO3 phản ứng hết, Cu(NO3)2 phản ứng một phần. Dung dịch B chứa Al(NO3)3 (0,01), Fe(NO3)2 (0,005). Bảo toàn N —> nCu(NO3)2 dư = (0,032 + 0,2.2 – 0,01.3 – 0,005.2)/2 = 0,196 Chất rắn A chứa Ag (0,032 mol), Cu ban đầu (0,2 gam) và Cu mới sinh (0,2 – 0,196 = 0,004 mol)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP