Cho hỗn hợp Mg Al vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp Mg, Al v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp Mg, Al vào dung dịch chứa 2 muối CuSO4 và FeSO4. Phản ứng xảy ra hoàn toàn Trường hợp 1: sau phản ứng thu được dung dịch A chỉ chứa một muối và chất rắn B Trường hợp 2: sau phản ứng thu được dung dịch X và chất rắn Y chỉ chứa một kim loại Xác định thành phần từng chất trong A, B, X, Y và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
TH1: A chứa MgSO4, B chứa Cu, Fe, Al, có thể có Mg dư: Mg + CuSO4 —> MgSO4 + Cu Mg + FeSO4 —> MgSO4 + Fe TH2: Dung dịch X chứa MgSO4, Al2(SO4)3, FeSO4, có thể có CuSO4 dư. Chất rắn Y là Cu: Mg + CuSO4 —> MgSO4 + Cu Al + CuSO4 —> Al2(SO4)3 + Cu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP