Một hợp chất vô cơ có công thức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hợp chất vô cơ c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hợp chất vô cơ có công thức XY2 có tổng số proton trong phân tử là 38. X chiếm tỉ lệ về khối lượng là 15,79%. Trong hạt nhân của mỗi nguyên tử X,Y số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. a) Xác định X,Y và so sánh tính phi kim của X,Y. b) Đốt cháy hoàn toàn XY2 với một lượng O2 vừa đủ thu được hỗn hợp Z có 2 khí. Bằng phương pháp nào có thể tách lấy khí có phân tử khối nhỏ hơn ra khỏi hỗn hợp Z.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
ZX = NX = x ZY = NY = y —> Tổng proton trong XY2 = x + 2y = 38 %X = 2x/(2x + 4y) = 15,79% —> x = 6 và y = 16 —> X là C và Y là S Tính phi kim của S mạnh hơn C. CS2 + 3O2 —> CO2 + 2SO2 Z chứa CO2 và SO2. Dẫn Z qua dung dịch Br2 dư thu được CO2: SO2 + Br2 + 2H2O —> H2SO4 + 2HBr

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP