Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và FeCO3 vào dung dịch HCl loãng, dư thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 9,4. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y có chứa 3m + 2,56 gam muối và 3,584 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với He bằng 11. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 24,32 B. 15,20 C. 12,16 D. 18,24

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nMg = a và nFeCO3 = b Với HCl loãng dư —> Khí H2 (a) và CO2 (b) m khí = 2a + 44b = 2.9,4(a + b) (1) Với HNO3 dư: MZ = 44 —> Z gồm CO2 (b) và N2O (0,16 – b) Bảo toàn electron: 2a + b = 8(0,16 – b) + 8nNH4NO3 —> nNH4NO3 = 0,25a + 1,125b – 0,16 m muối = 148a + 242b + 80(0,25a + 1,125b – 0,16) = 3(24a + 116b) + 2,56 (2) (1)(2) —> a = 0,18 và b = 0,12 —> mX = 18,24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP