Hấp thụ hết 0 07 mol CO2 vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hết 0,07 mol...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hết 0,07 mol CO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 0,32M được dung dịch X. Thêm tiếp 250 ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 xM thu được 7,88 gam kết tủa và dung dịch Y. Tính x: A. 0,06 B. 0,03 C. 0,04 D. 0,02

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Dung dịch X chứa Na+ (0,08), CO32- (0,01) và HCO3- (0,06) Thêm vào X nBa2+ = 0,04 + 0,25x tạo ra nBaCO3 = 0,04 —> Ba2+ còn dư Dung dịch Y chứa Na+ (0,08), Ba2+ dư (0,25x), HCO3- dư (0,03 – Bảo toàn C) và Cl- (0,08) Bảo toàn điện tích —> x = 0,06

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP