Một hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp X gồm 2 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon A và B cùng dãy đồng đẳng hidrocacbon no, mạch hở X chiếm cùng thể tích với 9,6 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Đót cháy hết hỗn hợp X ta thu được 21,504 lit khí CO2 ( đktc). Xác định CTPT của A và B

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nO2 = 0,3 nCO2 = 0,96 —> Số C = nCO2/nX = 3,2 —> X gồm C3H8 và C4H10

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP